GEBRUIKSVOORWAARDEN

Artikel 1 | Algemeen 

1.1 
Deze gebruiksvoorwaarden zijn onvoorwaardelijk en exclusief van toepassing op ieder gebruik van de ticketshop. 

1.2 
Communicatie die elektronisch tussen partijen plaatsvindt wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij de ontvanger daarvan tegenbewijs levert. Indien de communicatie niet is ontvangen door de gebruiker als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen van diens inbox, komt dat voor risico van de gebruiker.

Artikel 2 | Gebruik van de ticketshop 

2.1 
Voor het bestellen van tickets dient de gebruiker de online bestelprocedure te doorlopen via de ticketshop. De gebruiker staat in voor de juistheid van de informatie die via deze bestelprocedure wordt verstrekt. De door de gebruiker verstrekte informatie wordt door Inuit vzw en partners bewaard met instemming van de gebruiker. 

2.2 
De gebruiker kan zich voor klachten of vragen over het gebruik van de ticketshop melden via de contactpagina.   

2.3 
Aansprakelijkheid van Inuit vzw is eveneens uitgesloten indien om wat voor reden dan ook schade is of wordt veroorzaakt bij de gebruiker door onder andere maar niet beperkt tot afgelasting, uitstel, toegangsweigering, slechte (zit)plaatsen en/of een gebrekkige kwaliteit van het betreffende evenement van Inuit vzw en/of de locatie waar het evenement wordt gehouden, tenzij en voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens indien om wat voor reden dan ook Inuit vzw daarvoor niet aansprakelijk is en/of voor geclaimde schade geen of onvoldoende verhaal biedt, tenzij en voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.

Artikel 3 | Prijzen en betaling 

3.1 
De gebruiker is telkens het aankoopbedrag van de tickets verschuldigd en daarnaast eventuele servicekosten en/of transactiekosten. De prijs van de bestelde tickets en de daarop van toepassing zijnde servicekosten en transactiekosten worden voorafgaand aan de bestelling inzichtelijk gemaakt voor de de gebruiker. Alle door Inuit vzw gehanteerde prijzen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (btw).   

3.2 
De servicekosten bestaan uit een vast bedrag aan kosten per gekocht ticket en de transactiekosten uit een vast bedrag aan kosten per order. De geldende tarieven staan vermeld op de website van Mollie: https://www.mollie.com. De tarieven vermeld in de (online) bestelprocedure is bindend voor partijen. 

3.3 
De gebruiker heeft nimmer recht op terugbetaling door Inuit vzw van de aankoopsom van de tickets en/of de daarop van toepassing zijnde servicekosten en transactiekosten. De gebruiker is de servicekosten en transactiekosten te allen tijde verschuldigd aan Inuit vzw, zoals bijvoorbeeld tevens indien om wat voor reden dan ook het evenement geen doorgang vindt. 

3.4 
Inuit vzw geeft in bepaalde gevallen een terugbetaling exclusief de servicekosten en/of transactiekosten. De gebruiker moet hiervoor steeds contact opnemen met Inuit vzw.  

3.5 
Etickets maakt gebruik van Mollie als Payment Service Provider. De gebruiker geeft daar uitdrukkelijk toestemming voor en verleent tevens toestemming aan Inuit vzw om van de door Mollie ontvangen gelden de servicekosten en transactiekosten aan zichzelf te betalen ten titel van bemiddelingskosten en het restant uit te betalen aan zichzelf.

Artikel 4 | Storingen en gebruik van de ticketshop 

4.1 
De gebruiker aanvaardt dat de ticketshop als online dienst niet te allen tijde beschikbaar zal zijn, maar door toedoen van externe omstandigheden zoals storingen in het internetverkeer of een virus, of door toedoen van interne omstandigheden zoals onderhoud aan of updaten van de ticketshop niet beschikbaar is voor de gebruiker. 

4.2 
Op geen enkele wijze is Inuit vzw of Detour vzw aansprakelijk indien om wat voor reden dan ook de ticketshop (tijdelijk) onbereikbaar is, ook indien de onbereikbaarheid het gevolg is van een zonder vooraankondiging genomen beslissing van Inuit vzw.

4.3 
De gebruiker garandeert geen misbruik te maken van de ticketshop en meer specifiek dat daarbij enkel persoonlijk gebruik van zal worden gemaakt en derhalve niet met behulp van bots of andere daaraan verwante methodes. De gebruiker is niet gerechtigd om al dan niet met behulp van apps of andere (computer)technologieën de data verzameld via en/of gegenereerd met de ticketshop te observeren, kopiëren en/of te verspreiden. Het is de gebruiker evenmin toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Inuit vzw  (reclame)uitingen te maken van de ticketshop en/of de evenementen waarvoor via de ticketshop tickets kunnen worden aangeschaft.     

Artikel 5 | Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die de gebruiker aan Inuit vzw verschaft, worden door Inuit vzw aangewend en/of verwerkt conform haar privacy statement en binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gebruiker staat toe dat deze gegevens worden opgeslagen en/of verwerkt in een bestand en/of gedeeld met de organisator met wie de gebruiker een overeenkomst sluit, welke toestemming uitdrukkelijk is bevestigd door de gebruiker in de online bestelprocedure.

Artikel 6 | Toepasselijk recht en conversie 

Op deze gebruiksvoorwaarden tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid dan wel het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft de inhoud en de strekking in elk geval een zoveel als mogelijk overeenkomstige doch minder verstrekkende betekenis toe, zodat op deze bepaling desondanks een beroep kan worden gedaan. 

nl_NLNederlands